Juridische opmerkingen

Neem a.u.b. onze opmerkingen ten aanzien van auteursrecht en aansprakelijkheid informatie met betrekking tot de gegevensbeveiliging in acht.
Opmerking ten aanzien van de op deze website te openen/downloaden documenten. U heeft toestemming om documenten te gebruiken, voor zover (1) de hieronder vermelde auteursrechtverklaring alsmede deze opmerking ten aanzien van deze toestemming in alle kopieën is opgenomen; (2) de documentatie uitsluitend voor informatieverschaffende doeleinden en niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. De documenten niet naar andere
netwerkcomputers gekopieerd of opgeslagen worden en niet in andere media gepubliceerd worden en (3) geen wijzingingen aan de documenten worden uitgevoerd. De documenten mogen uitsluitend met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Erpo worden verspreid. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden en kan zowel civiel- els strafrechtelijke consequenties tot gevolg hebben. Schendingen worden in zo grootmogelijke
omvang vervolgd.


Het design, de layout en de afzonderlijke elementen van de Erpo-websites zijn
merkenrechtelijk, concurrentierechtelijk alsmede overige wetgeving beschermd en mogen noch in zijn geheel noch deels gekopieerd of geïmiteerd worden. Logo's, afbeeldingen geluid of foto's van Erpo-websites mogen niet gekopieerd of anderszins worden doorgegeven, tenzij Erpo hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. Erpo sluit hiermee aanspraken en voorwaarden ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor bepaalde doeleinden en het niet schenden van rechten van

derden uit. In geen geval kan Erpo voor bijzondere of indirecte schade, vervolgschade of overige schade, die ontstaat doordat het product niet gebruikt kan worden, verlies van gevens of winstderving resulteert en waardoor de samenhang met het gebruik van de ter beschikking gestelde documenten is ontstaan aansprakelijk worden gesteld. Hetzij door nalatigheid of andere verboden handelingen. 

 

De op deze server gepubliceerde documten en daarbij behorende data kunnen
technische onnauwkeurigheden bevatten. Wijzigingen worden periodiek aan de beschikbaar gestelde informatie toegevoegd. Erpo is gerechtigd om te allen tijde verbeteringen en/of wijzingen aan de hier beschreven en/of weergegeven
producten uit te voeren.


Links naar pagina's van derden
De op de websites van Erpo opgenomen links maken het u mogelijk om de website van Erpo te verlaten en naar andere websites te gaan. Deze andere
websites worden niet door Erpo gecontroleerd. Erpo kan niet voor de inhoud, links of updates van de websites van anderen verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.Erpo geeft deze links uitsluitend aan voor uw eigen gemak en maakt de inhoud van dergelijke websites door deze verwijzing ("Hyperlinks") niet tot haar eigen. Erpo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de „Webcasting“ of iedere andere vorm van de overdracht van de doorgelinkte pagine.