Algemene verkopps, - leverings- en betailingsvoorwaarden

I. Algemene bepalingen

1. Al onze leveringen, prestaties en offertes worden ook zonder uitdrukkelijke vermelding bij onderhandelingen uitsluitend gedaan op basis van deze voorwaarden. Onze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met ondernemingen, publiekrechtelijke rechts?personen en publiekrechtelijke privegoederen en hierbij ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs wanneer deze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Uiterlijk met de aanvaarding van de goederen gelden onze algemene voorwaarden als aanvaard.


2. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper gelden alleen indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepassing ervan hebben ingestemd.


3. Technische en constructieve, gangbare wijzigingen aan de geleverde voorwerpen blijven voorbehouden, voor zover ze niet op onredelijke wijze nadelig zijn voor de koper en voor zover ze de bruikbaarheid van het gekochte niet aantasten.

4. De aanspraken van de koper op grond van de contractuele verhouding kunnen zonder onze toestemming niet worden gecedeerd.


II. Contractsluiting / Offerte

1. De besteller (koper) is 6 weken lang aan zijn bestelling gebonden. De koopovereenkomst geldt als gesloten, indien wij de aanvaarding van de bestelling van het nader bepaalde koop?voor?werp binnen deze termijnen schriftelijk bevestigen of de levering uitvoeren.

 

2. Onze verkoopmedewerkers en alle overige medewerkers zijn niet bevoegd om mondelinge nevenafspraken of garanties af te geven, die verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke overeenkomst.

 

3. Gegevens met betrekking tot de levertijd zijn bij benadering en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk de bindendheid ervan toegezegd werd.

 

III. Prijs

1. Onze prijzen gelden af fabriek, met inbegrip van verlading en verpakking. De prijs wordt vermeerderd met de wettelijke BTW op de datum van facturering. Kosten van een eventueel overeengekomen transport- of vergelijkbare verzekering komen – onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten – voor rekening van de besteller.

 

2. Als er bij een datum van levering, indien deze 4 maanden na contractsluiting ligt, wijzigingen in de prijsbasis ontstaan (bijv. prijsstijgingen voor grondstoffen, loonverhogingen) behouden wij ons een dienovereenkomstige prijsaanpassing conform de informaties van de besteller voor.

 

3. Bij deellevering kan iedere levering apart in rekening worden gebracht.

 

4. Mochten er bij contractsluiting geen prijzen overeengekomen zijn, dan gelden onze op de datum van levering geldende prijzen.

 

IV. Betalingsvoorwaarden

1. Voor zover uit de orderbevestiging niets anders voortvloeit, is de factuurprijs na levering af fabriek en overhandiging of toezending van de factuur betaalbaar te stellen.

 

2. Indien de besteller in betalingsverzuim komt, zijn wij gerechtigd om rente voor te late betaling ten bedrage van 8 procent boven het basisrentetarief in rekening te brengen. Hierbij kunnen wij te allen tijde een hogere renteschade aantonen en in rekening brengen.

 

3. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, betalingsverzuim of omstandigheden welke de kredietwaardigheid van de besteller nadelig kunnen beïnvloeden, hebben de onmiddellijke opeisbaarheid van alle vorderingen tot gevolg.

 

4. Verrekeningsrechten heeft de besteller slechts dan, wanneer zijn tegenaanspraken rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn.

 

5. Tot de uitoefening van een recht van retentie is de besteller slechts  in zoverre bevoegd als een tegenaanspraak op dezelfde contractuele relatie berust.

 

6. Wij zijn niet verplicht om wissels en cheques te aanvaarden. Creditnota’s dienaangaande gelden steeds onder voorbehoud van de indossering (als betaling, niet in plaats van nakoming); zij geschiedt met valutering op de datum waarop wij over de tegenwaarde kunnen beschikken. Wissels worden onder belasting van het ons bij het doorgeven in rekening gebracht discontopercentage, van de stempelbelasting en de bankkosten, evt. inningkosten aangerekend.

 

7. Verdere contractuele of wettelijke aanspraken in geval van gebreke blijven voorbehouden.

 

V. Levertermijn en leveringsbelemmeringen

1. De leveringstermijn begint met de verzending van de orderbevestiging, die echter niet voor het aandragen van de voor de besteller te bezorgen documenten, goedkeuringen, vrijgaven alsmede binnenkomst van een overeengekomen aanbetaling en oplossing van alle technische vragen begint te lopen.

 

2. De levertermijn geldt als aangehouden, wanneer tot aan het verstrijken ervan het te leveren voorwerp de fabriek heeft verlaten of meegedeeld werd dat het gereed is voor verzending.

 

3. In geval van te late levering kan de koper na een zonder succes verstreken, redelijke extra termijn van de overeenkomst terugtreden. Voor het geval dat onze prestatie onmogelijk is, heeft hij dit recht ook zonder extra termijn. Te late levering wordt gelijkgesteld aan onmogelijkheid, indien de levering langer dan een maand niet plaatsvindt. Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling (in-clusief eventuele gevolgschade) zijn ongeacht lid 4. uitgesloten; hetzelfde geldt voor vergoeding voor onkosten.


4. De in lid 3. geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid voor schade op grond van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid overeengekomen is, die op een opzettelijke of door schuld veroorzaakte plichtverzaking door ons of een opzettelijke of door schuld veroorzaakte plichtverzaking van een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker van ons berust; het geldt eveneens niet, voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid voor overige schade overeengekomen is, die op een opzettelijke of grove nalatigheid van de gebruiker of op een opzettelijke of grof nalatige plichtverzaking een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker van de gebruiker berust.

Voor zover wij door schuld een wezenlijke contractuele verplichting of een kernverplichting verzaken, is de aansprakelijkheid niet uitgesloten, maar blijft beperkt tot de voor de overeenkomst karakteristieke, voorspelbare schade. Voor het geval van een vergoeding van de kosten geldt het bovenstaande dienovereenkomstig.

 

5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit lid 3. en 4. gelden niet, voor zover er een verkoop op bestelling tussen kooplieden werd overeengekomen; hetzelfde geldt ook dan wanneer de besteller vanwege een verzuim waarvoor wij aansprakelijk zijn, kan doen gelden dat zijn belang bij nakoming van de overeenkomst niet meer bestaat.

 

6. Bij het ontstaan van onvoorziene obstakels, die buiten onze wil liggen en die wij ondanks de zorgvuldigheid die van ons op grond van de omstandigheden van het zich voordoende geval kan worden verlangd niet konden voorkomen – om het even of ze bij ons of bij een subleverancier ontstaan – bijvoorbeeld overmacht (bijv. oorlog en natuurrampen), vertragingen in de aanlevering van wezenlijke grondstoffen enz. – zijn wij gerechtigd om van de leveringsovereenkomst geheel of ten dele af te zien of de levertermijn met de duur van de belemmering te verlegen. Dezelfde rechten hebben wij in geval van staking of uitsluitingen bij ons of bij onze toeleveranciers. Wij zullen dergelijke omstandigheden onverwijld aan onze klanten meedelen.

 

VI. Overgang van risico

1. Het risico gaat bij een haalschuld met de overgave aan de besteller op deze over. Hetzelfde geldt bij verzendschulden vanaf de overgave aan de transporterende persoon. Bij brengschulden gaat het risico over bij het verlaten van het fabrieksterrein.

 

2. Aangeleverde voorwerpen dienen ook wanneer deze onbelangrijke gebreken vertonen, door de besteller ongeacht zijn rechten te worden aangenomen. Deelleverin-gen zijn toegestaan, voor zover ze voor de besteller geen onredelijk bezwaar betekenen.

 

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons het eigendom aan alle geleverde goederen voor, totdat de besteller alle momentele en in de toekomst ontstaande vorderingen op grond van de zakelijke relatie heeft betaald.

Het eigendomsvoorbehoud omvat ook reserve- of vervangdelen, zelfs dan, wanneer ze worden ingebouwd, omdat ze daardoor geen wezenlijke bestanddelen in de zin van § 93 BGB worden.

 

2. Indien de besteller inbreuk pleegt op het contract, met name bij betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd om de goederen terug te nemen; de besteller stemt reeds nu in met een terugname in een dergelijk geval. In de terugname is slechts dan een terugtreding van de overeenkomst te zien, wanneer dit door ons uitdrukkelijk wordt verklaard. De kosten die ons door de terugname ontstaan (met name transportkosten) komen voor rekening van de besteller. Wij zijn verder gerechtigd om aan de besteller iedere verdere verkoop of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verbieden en de machtiging tot inning (voor zover verstrekt) te herroepen. De aflevering van de zonder uitdrukkelijke terugtredingverklaring teruggenomen goederen kan de besteller pas na volledige betaling van de koopprijs en van alle kosten verlangen.

 

3. De besteller is verplicht om de goederen zorgvuldig te behandelen.

 

4. De besteller mag het te leveren voorwerp en de in plaats hiervan komende vorderingen noch verpanden resp. als zekerheid overdragen noch cederen. Bij pandbeslagen of andere ingrepen van derden dient de besteller ons onverwijld schriftelijk te informeren, zodat wij een gerechtelijke eis kunnen instellen conform § 771 ZPO (Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Ondanks een overwinning in het geding conform § 771 ZPO resterende kosten uit deze dagvaarding komen voor rekening van de besteller.

 

5. De besteller is gerechtigd om het gekochte in het normale zakelijke verkeer door te verkopen, te verwerken of te vermengen; hierbij cedeert hij aan ons echter reeds nu alle vorderingen uit de doorverkoop, de verwerking, de vermenging of op andere rechtsgronden (met name uit verzekeringen of onrechtmatige daad) ten bedrage van het met ons overeengekomen eindbedrag van de factuur (inclusief BTW). Tot het innen van deze vorderingen blijft de besteller ook na het cederen bevoegd, waarbij onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, onaangetast blijft. Wij verplichten ons echter om de vordering niet te innen zolang de besteller niet aan zijn betalingsverplichting op grond van de geïnde opbrengsten voldoet, niet in betalingsverzuim verkeert en geen aanvraag tot het instellen van een faillissementsprocedure heeft ingediend of er sprake is van opschorting van de betaling. Indien dit echter het geval is, dient de besteller op verzoek de gecedeerde vorderingen en de debiteuren bekend te maken, alle voor het innen vereiste gegevens te doen, de bijbehorende documenten te overhandigen en aan de debiteur (derden) mededeling te maken omtrent het cederen. De incassomachtiging kan door ons in een dergelijk geval worden herroepen.

6. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op de door de verwerking, vermenging of verbinding van onze goederen ontstane producten, voor de volle waarde ervan, waarbij deze handelingen voor ons plaatsvinden, zodat wij als fabrikant gelden. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrechten blijven bestaan, dan verkrijgen wij medeeigendom naar evenredigheid van de objectieve waarde van deze goederen.

 

7. De ons toekomende zekerheden worden in zoverre niet geregistreerd, als de waarde van onze zekerheden de nominale waarde van de te verzekeren vorderingen met 30% te boven gaat.

 

VIII. Vrijwaring voor gebreken aan de levering

Voor gebreken aan de levering zijn wij in geval van een correcte nakoming van de onderzoeks- en reclamatieplichten op grond van § 377 HGB (Duits wetboek van koophandel) door de besteller als volgt aansprakelijk:

 

1. Voor zover er sprake is van een gebrek aan het gekochte, zijn wij naar onze keuze gerechtigd om het gebrek te verhelpen of een onberispelijke zaak te leveren (achterafnakoming).

Voorwaarde hiervoor is dat er hierbij sprake is van een niet onaanzienlijk gebrek. Mocht één van de beide of beide soorten van deze achterafnakoming onmogelijk zijn of niet redelijkerwijs kunnen worden gevergd, zijn wij gerechtigd deze te weigeren.

Wij kunnen de achterafnakoming weigeren, zolang de koper niet in een mate aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons heeft voldaan, die overeenkomt met het onberispelijke gedeelte van de prestatie.

 

2. Mocht de in lid 1. vermeld achterafnakoming onmogelijk zijn of mislukken, dan heeft de koper het keuzerecht om ofwel de koopprijs dienovereenkomstig te verlagen of conform de wettelijke voorschriften van de overeenkomst terug te treden; dit geldt met name bij een vertraging of weigering van de achterafnakoming door schuld, eveneens indien deze voor de tweede keer mislukt. Voor zover hieronder (lid 4.) niets anders blijkt, zijn verdere aanspraken van de koper, op welke rechtsgronden dan ook (met name aanspraken op verzaking van contractuele hoofd- en nevenplichten, vergoeding van onkosten met uitzondering van de kosten conform § 439 lid 2 BGB, onrechtmatige daad alsmede overige aansprakelijkheden op grond van delictisch handelen) uitgesloten; dit geldt met name voor aanspraken op grond van schade buiten het gekochte om alsmede voor aanspraken op vergoeding van gederfde winst; in aanmerking genomen worden ook aanspraken die niet resulteren uit het feit dat het gekochte gebreken bevat.

 

3. De bovenstaande bepalingen gelden ook bij levering van een andere zaak of een geringere hoeveelheid.

 

4. De in lid 2. geregelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet, voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid voor schade uit schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid overeengekomen is, die berust op een opzettelijke of door schuld begane plichtverzaking door ons of door een opzettelijke of door schuld begane plichtverzaking van een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker van ons; deze geldt eveneens niet, voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid voor dergelijke schade overeengekomen is, die berust op een opzettelijke of door grove nalatigheid begane plichtverzaking van de gebruiker of op een opzettelijke of door grove schuld begane plichtverzaking van een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker van ons. Voor zover wij door schuld een wezenlijke contractuele verplichting of een kernverplichting verzaken, is de aansprakelijkheid niet uitgesloten, maar blijft beperkt tot de voor de overeenkomst karakteristieke, voorspelbare schade. Voor het overige is deze conf. lid 2. uitgesloten.

De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt verder niet in die gevallen waarin volgens de productaansprakelijkheidwetgeving bij fouten aan het geleverde voor persoonlijk letsel of materiele schade aan privé gebruikte voorwerpen aansprakelijkheid bestaat.

Hij geldt ook niet bij overname van een garantie en bij het garanderen van een eigenschap, indien met name een daardoor geraakt gebrek onze aansprakelijkheid veroorzaakt. Voor het geval van vergoeding van onkosten geldt het bovenstaande dienovereenkomstig.

 

5. Er wordt geen vrijwaring geboden voor schade op grond van de navolgende redenen. Ongeschikt of oneigenlijk gebruik, foutieve montage door de besteller of derden, natuurlijke slijtage, foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden (voor zover ons die niet kunnen worden aangerekend), onvakkundige en zonder voorafgaande toestemming door ons uitgevoerde wijzigingen of reparatiewerkzaamheden van de kant van de besteller of derden.

 

6. De aanspraken op achterafnakoming, schadevergoeding en onkostenvergoeding zijn na één jaar na aflevering van het gekochte verjaard. De aanspraken op vermindering en de uitoefening van een recht van retentie zijn uitgesloten, voor zover de aanspraak op achterafnakoming verjaard is; de koper kan echter betaling van de koopprijs in zoverre weigeren als hij op grond van de terugtreding of van de vermindering hiertoe gerechtigd zou zijn; voor het geval van een terugtredinguitsluiting of van een navolgende betalingsweigering zijn wij gerechtigd om van de overeenkomst af te zien.

 

7. Aanspraken op grond van verhaal ten opzichte van de fabrikant worden door dit hoofdstuk niet aangetast.

 

IX. Aansprakelijkheid voor nevenplichten

Wanneer door onze schuld de geleverde zaak van de besteller tengevolge van nagelaten of foutieve uitvoering van voor of na de contractsluiting liggende voorstellen en adviesverleningen alsmede andere contractuele nevenplichten (met name aanwijzing voor onderhoud aan de geleverde zaak) niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt of er schade ontstaat, dan gelden onder uitsluiting van andere aanspraken van de besteller de regelingen uit de hoofdstukken VIII en X dienovereenkomstig.

 

X. Terugtreding van de besteller en overige aansprakelijkheid van onze zijde

1. De navolgende regelingen gelden voor plichtverzakingen buiten de aansprakelijkheid voor gebreken en zullen het wettelijke terugtredingrecht noch uitsluiten noch beperken.

Daarnaast zullen ons toekomende wettelijke of contractuele rechten en aanspraken noch worden uitgesloten, noch worden beperkt.

 

2. De besteller kan van de overeenkomst terugtreden, indien de gehele prestatie definitief onmogelijk wordt; hetzelfde geldt bij onvermogen. De besteller kan ook dan van de gehele overeenkomst terugtreden, indien bij een bestelling van gelijksoortige zaken de uitvoering van een deel van de levering wat betreft het aantal door oorzaken waarvoor wij aansprakelijk zijn, onmogelijk wordt en hij bij een gedeeltelijke prestatie geen belang heeft; indien dit niet het geval is, kan de besteller de tegenprestatie dienovereenkomstig verminderen; het recht van terugtreding geldt niet bij een onbeduidende plichtverzaking.

 

3. Als er sprake is van een vertraging van de prestatie en indien de besteller ons na een motivatie van de vertraging een redelijke extra termijn voor de prestatie geeft en wij deze extra termijn niet nakomen, dan is de besteller gerechtigd om van de overeenkomst terug te treden. Wanneer voor de aflevering door de besteller ten aanzien van enig punt een andere uitvoering van de te leveren zaak wordt geëist, dan wordt het verloop van de levertermijn tot aan de datum waarop men de gewijzigde uitvoering overeengekomen is, onderbroken, en evt. verlengd met de voor de gewijzigde uitvoering vereiste tijd.

 

4. Het terugtreden van de overeenkomst is uitgesloten, indien de crediteur alleen of in overwegende mate verantwoordelijk is voor de omstandigheid, die hem het recht op terugtreding geeft, of wanneer de omstandigheid waarvoor wij aansprakelijk zijn op het tijdstip van aannameverzuim door de crediteur ontstaat. Voor het geval van onmogelijkheid behouden wij ons in de voornoemde gevallen ons recht op de tegenprestatie volgens de bepalingen van § 326, lid 2 BGB voor.

 

5. Verdere aanspraken van de koper, op welke rechtsgronden dan ook (met name aanspraken op schuld bij contractsluiting, inbreukpleging op contractuele hoofd- en nevenplichten, vergoeding van onkosten, onrechtmatige daad alsmede overige delictische aansprakelijkheid) zijn uitgesloten; dit geldt met name voor aanspraken op grond van schade buiten het gekochte om alsmede voor aanspraken op vergoeding van gederfde winst; rekening wordt ook gehouden met aanspraken, die niet resulteren uit de gebreken aan het gekochte.

Dit geldt niet voor zover de oorzaak van de schade berustte op opzet of grove nalatigheid van onze zijde, van onze wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Dit geldt ook niet voor zover het gaat om schade buiten een door schuld veroorzaakte schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid. Evenmin wordt de aansprakelijkheid uitgesloten in geval van aanvaarding van een garantie, voor zover een juist daardoor gedekte plichtverzaking onze aansprakelijkheid veroorzaakt.

Voor zover wij door schuld inbreuk plegen op een wezenlijke contractuele verplichting of een kernverplichting, is de aansprakelijkheid niet uitgesloten, maar blijft beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade.

 

XI. Plaats van betaling, forum en toe te passen recht

1. Plaats van betaling is de plaats van verzending (fabriek of magazijn).

 

2. Voor alle huidige en toekomstige aanspraken op grond van de zakelijke relatie met kooplieden met inbegrip van wissel- en chequevorderingen, wordt als enige bevoegde rechtbank overeengekomen de rechtbank in het rayon waarvan de verkoper zijn zetel heeft. 

 

3. Dezelfde forumkeuze geldt, indien de koper geen algemene forumkeuze in het binnenland heeft, na contractsluiting zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats vanuit het binnenland heeft verplaatst of zijn woonplaats of normale verblijfplaats op het moment van het instellen van de gerechtelijke eis niet bekend is. Voor het overige geldt bij aanspraken van de verkoper ten opzichte van de koper diens woonplaats als maatgevend voor de forumkeuze.

 

4. Ten aanzien van de aanspraken en rechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst, geldt het niet geüniformeerde recht van de Bondsrepubliek Duitsland (BGB, HGB). De geldigheid van het UN-kooprecht (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

XII. Overige bepalingen

1. Wijzigingen in de overeen-komst kunnen alleen rechtsgeldig worden nadat wij ons ermee akkoord hebben verklaard.

2. Mochten afzonderlijke bepalingen uit deze voorwaarden geheel of ten dele ongeldig of nietig zijn, dan worden de overige bepalingen daardoor niet aangetast. De contractuele partners verplichten zich veeleer om hun toestemming te geven aan een regeling waardoor het met de ongeldige of nietige bepaling nagestreefde doel economisch gezien verregaand wordt gerealiseerd.

Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Marketing
Erweiterte Einstellungen
Impressum Privacy Policy
Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

  • Matomo
    Cookie von Matomo für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
  • Google Analytics
    Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. https://policies.google.com/privacy

Sie werden von Social Media-Plattformen wie Facebook, LinkedIn und YouTube festgelegt, wenn Sie eingebettete Medien anzeigen oder verwenden.

  • Facebook
    Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um Werbung zu liefern, wenn sie sich nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder einer digitalen Plattform befinden, die von Facebook-Werbung betrieben wird. Das Cookie verfolgt auch das Verhalten des Nutzers auf Websites, die Facebook-Pixel oder Facebook-Sozial-Plugins haben.
Your cookie preferences have been saved.